برنامه امتحانات خرداد ماه مجتمع آموزشی حضرت ولیعصر(عج) باکو سال تحصیلی 92-1391
برنامه امتحانات خرداد ماه 1392در ادامه مطلب

روز

تاریخ

مقطع
  راهنمایی

اول
  متوسطه

دوم
  ریاضی

دوم
  تجربی

دوم
  انسانی

سوم
  ریاضی

سوم
  تجربی

سوم
  انسانی

پیش
  ریاضی

پیش
  تجربی

پیش
  انسانی

شنبه

1392/2/21

----

دینی
  و قرآن (1)

دینی
  و قرآن (2)

دینی
  و قرآن (2)

دینی
  و قرآن (2)

تاریخ
معاصر ایران

تاریخ
  معاصر ایران

روان
  شناسی

----

----

----

دوشنبه

1392/2/23

----

شیمی(1)

شیمی(2)

شیمی(2)

تاریخ
  ایران و جهان(1)

کامپیوتر

آمار
  و مدلسازی

تاریخ ادبیات

----

---

----

چهارشنبه

1392/2/25

قرآن

----

---

---

----

دینی
  و قرآن (3)

دینی
  و قرآن (3)

دینی
  و قرآن (3)

معارف
  اسلامی

معارف
  اسلامی

معارف
  اسلامی

شنبه

1392/2/28

حرفه
  وفن

فیزیک(1)

فیزیک(2)

فیزیک(2)

----

جبر
  و احتمال

ریاضی(3)

ریاضی

فیزیک

فیزیک

عربی

دوشنبه

1392/2/30

املاء
  و انشاء

ادبیات
  فارسی (1)

ادبیات
  فارسی (2)

ادبیات
  فارسی (2)

ادبیات
  فارسی (2)

ادبیات
  فارسی (3)

ادبیات
  فارسی (3)

ادبیات
  تخصصی

زبان
  فارسی

زبان
  فارسی

زبان
  فارسی

چهارشنبه

1392/3/1

هنر

مطالعات
  اجتماعی

جغرافیای
  عمومی

جغرافیا
  عمومی

جغرافیا(1)

عربی(3)

عربی(3)

عربی
  تخصصی

حساب
  دیفرانسیل

زیست
  شناسی

ادبیات
  فارسی

شنبه

1392/3/4

علوم
  تجربی

ریاضی(1)

ریاضی(2)

ریاضی(2)

جامعه
  شناسی(1)

----

----

جامعه
  شناسی (2)

هندسه
  تحلیلی

ریاضی
  عمومی

جغرافیا

دوشنبه

1392/3/6

جغرافیا

-----

هندسه
  (1)

هندسه
  (1)

اقتصاد

فیزیک
  (3)

فیزیک(3)

فلسفه
  و منطق

زبان
  خارجه

زبان
  خارجه

زبان
  خارجه

چهارشنبه

1392/3/8

تاریخ

زبان
  فارسی(1)

زبان
  فارسی (2)

زبان
  فارسی (2)

زبان
  فارسی

زبان
  فارسی (3)

زبان
  فارسی (3)

زبان
  فارسی تخصصی

شیمی

شیمی

فلسفه

شنبه

1392/3/11

عربی

عربی(1)

عربی(2)

عربی(2)

عربی(2)

شیمی(3)

شیمی(3)

تاریخ
  ایران و جهان(2)

ریاضیات
  گسسته

علوم
  زمین

علوم
  اجتماعی

دوشنبه

1392/3/13

تعلیمات
  دینی

زبان
  خارجه(1)

زبان
  خارجه(2)

زبان
  خارجه(2)

زبان
  خارجه(2)

هندسه(2)

زمین
  شناسی

جغرافیا(2)

---

----

تاریخ

شنبه

1392/3/18

ریاضیات

علوم
  زیستی

آمار

زیست
  شناسی

آمار

حسابان

زیست
  شناسی (2)

آرایه
  های ادبی

   

ریاضی
  پایه

دوشنبه

1392/3/20

اجتماعی

---

---

---

تاریخ ادبیات

زبان
  خارجه(3)

زبان
  خارجه(3)

زبان
  خارجه(3)

----

---

----

چهارشنبه

1392/3/22

زبان
  خارجه

---

---

---

----

---

---

---

----

---

----
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱۳