اردو دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه

اردوی یک روزه ی دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه

در باکو و اطراف با کو با هدف ایجاد نشاط و شادابی و آماده

سازی دانش آموزان جهت امتحانات آخر سال برگزار گردید. 

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_2732.JPG

 


http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_2625.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_2630.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_2657.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_2691.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/IMG_2757.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_2786.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_2846.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_2933.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_2936.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_2949.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_3023.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/IMG_3115.JPG
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/۸