برگزاری مسابقات در سطح کارگزارن به مناسبت دهه مبارک فجر بهمن 92

به مناسبت سی وپنجمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی

،دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات در سطح کار گزاران

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان در

رشته های پینگ پنگ، دارت و طناب کشی برگزار گردید.

برای مشاهده  تصاویر مسابقات به ادامه مطلب مراجعه کنید: 

 

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2100.JPG


http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2083.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2087.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2071.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D9%86%DA%AF%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2095.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2140.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2126.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2129.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2130.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2132.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2134.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2135.JPGhttp://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2137.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2141.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2143.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2102.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2115.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2118.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2117.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2119.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_2122.JPG

 
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٩