برنامه جبرانی وتقویتی نوبت اول سال تحصیلی 93- 1392

 

برنامه جبرانی وتقویتی نوبت اول سال تحصیلی 93- 1392 

مجتمع آموزشی حضرت ولیعصر (عج) سفارت جمهوری اسلامی ایران- باکو  

قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان:

حضور دانش آموز در این کلاس ها الزامی می باشد.

 

برنامه زمانبندی کلاس ها در ادامه مطلب قابل رویت می باشد.   


ایام هفته

 پایه   

دوشنبه

30/15-50/13

سه شنبه

30/15-50/13

چهارشنبه

30/15-50/13

پنج شنبه

30/15-50/13

جمعه

30/15-50/13

شنبه

30/15-50/13

دوشنبه

30/15-50/13

 

تاریخ

18/9/92

19/9/92

20/9/92

21/9/92

22/9/92

23/9/92

25/9/92

اول متوسطه

هفتم

پسر

عربی

علوم

عربی

ریاضی

ریاضی

 

 

دبیر

دهدشتی

جهانی

دهدشتی

یزدانی

یزدانی

 

 

دختر

عربی

علوم

عربی

ریاضی

ریاضی

 

 

دبیر

دهدشتی

جهانی

دهدشتی

یزدانی

یزدانی

 

 

سوم راهنمایی

پسر

زبان

ریاضی

 

 

ریاضی

 

 

دبیر

دراهکی

درخشان

 

 

درخشان

 

 

دختر

تاریخ

ریاضی

تاریخ

زبان

ریاضی

 

 

دبیر

رفیع

درخشان

رفیع

دراهکی

درخشان

 

 

اول متوسطه عمومی

پسر

فیزیک

ریاضی

زیست

ریاضی

فیزیک

زبان فارسی

 

دبیر

جهانی

صفری

ناظمی

صفری

جهانی

سنگچولی

 

دختر

ریاضی

زبان

 

ریاضی

عربی

 

فیزیک

دبیر

درخشان

دراهکی

 

درخشان

دهدشتی

 

جهانی

دوم

ریـاضـی

 

پسر

شیمی

عربی

فیزیک

عربی

 

شیمی

ریاضی

دبیر

افروزیان

دهدشتی

جهانی

دهدشتی

 

افروزیان

صفری

دوم

تجربی

دختر

شیمی

عربی

فیزیک

عربی

هندسه

شیمی

زیست

دبیر

افروزیان

دهدشتی

جهانی

دهدشتی

صفری

افروزیان

ناظمی

دوم انسانی

پسر/دختر

 

 

 

 

 

 

عربی

دبیر

 

 

 

 

 

 

دهدشتی

سوم ریـاضی

پسر/دختر

حسابان

شیمی

جبر

 

شیمی

 

ادبیات

دبیر

یزدانی

افروزیان

صفری

 

افروزیان

 

سنگچولی

سوم تجربی

پسر/دختر

زیست

شیمی

 

زیست

شیمی

فیزیک

ادبیات

 

دبیر

ناظمی

افروزیان

 

ناظمی

افروزیان

جهانی

سنگچولی

سوم انسانی

پسر/دختر

ادبیات

تاریخ

زبان

تاریخ-جغرافیا

زبان

منطق/فلسفه

 

دبیر

سنگچولی

رفیع

دراهکی

رفیع

دراهکی

دهدشتی

 

پیش تجربی

دختر/پسر

ریاضی

زیست*

فیزیک

فیزیک

زیست

 

شیمی

دبیر

صفری

ناظمی

جهانی

جهانی

ناظمی

 

افروزیان

پیش ریـاضی

دختر/پسر

 

 

شیمی

فیزیک

 

 

شیمی

دبیر

 

 

افروزیان

جهانی

 

 

افروزیان
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/٩/۱٧