راه اندازی وب سایت مجتمع آموزشی حضرت ولی عصر(عج)

 

آدرس سایتwww.valiasrbaku.ir

به حول وقوه الهی وبا تلاش همکاران گرامی در این ماه مبارک وعزیز سایت مجتمع راه اندازی شد.

ازاولیای گرامی تقاضا می شود جهت تسهیل در امر برنامه ریزی وسازماندهی کلاسها در اولین فرصت به سایت مراجعه وار بخش ثبت نام اینترنتی فرم را بطور کامل تکمیل نمایید.

ثبت نام اینترنتی شامل دانش آموزان جدیدالورود وهمچنین دانش آموزان سال تحصیلی قبل می باشد.

با تشکر فراوان
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/٢٥
زندگی نامه امام رضا(ع)

السلام علیک یا علی بن موسی الرضاع

زندگینامه امام علی بن موسی الرضا)علیه السلام(

مقدمه:

امام علی بن موسیالرضا )علیه السلام( هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرماسلام میباشند.

ایشان در سن 53 سالگی عهدهدار مسئولیت امامت و رهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفایعباسی که سختیها و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن 33 سالگی به شهادت رساند. در این نوشته به طور خلاصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی مینماییم.

نام، لقب و کنیه امام:

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" میباشد. اماممحمد تقی )علیه السلام( امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل میفرمایند:

"خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بودهاند و ایشان را برای امامت پسندیدهاند و همینطور )به خاطر خلق و خوی نیکوی امام( هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بودند."

یکی از القاب مشهور حضرت "عالم آل محمد" است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان میباشد. جلسات مناظرهمتعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمامبیرون آمد دلیل کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش "جنبه علمی امام" آمده است. اینتوانایی و برتری امام، در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان میباشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات،

 

کاملاً این مطلب روشن میگردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمیتواند سرچشمه گرفته باشد.

پدر و مادر امام:

پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم )علیه السلام( پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 385 ه.ق. به دست هارونعباسی به شهادت رسیدند و مادر گرامیشان "نجمه" نام داشت.

تولد امام:

حضرت رضا )علیه السلام( در یازدهم ذیقعدة الحرام سال 348 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قولمادر ایشان نقل شده است که: "هنگامیکه به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمیکردم وقتی

 

به خواب میرفتم، صدای تسبیح و تمجید حق تعالی و ذکر "لاالهالاالله" را از شکم خود میشنیدم، اما چون بیدار میشدمدیگر صدایی بگوش نمیرسید. هنگامیکه وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی) آسمان بلند کرد و لبانش را تکان میداد؛ گویی چیزی میگفت.") 2

نظیر این واقعه، هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الهی نیز نقل شده است، از جمله حضرت عیسی که به ارادهالهی در اوان تولد، در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده ) است.) 5

زندگی امام در مدینه:

حضرت رضا )علیه السلام( تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاکرسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی میپرداختند. مردم مدینه نیز بسیار

 

امام را دوست میداشتند و به ایشان همچون پدری مهربان مینگریستند. تا قبل از این سفر، با اینکه امام بیشتر سالهایعمرش را در مدینه گذرانده بود، اما در سراسر مملکت اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام

 

بودند. امام در گفتگویی که با مأمون درباره ولایت عهدی داشتند، در این باره این گونه میفرمایند: "همانا ولایت عهدی هیچ امتیازی را بر من نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود و اگر از کوچههای شهرمدینه عبور میکردم، عزیرتر از من کسی نبود. مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من میآوردند و کسی نبود که بتوانم نیاز او را برآورده سازم مگر اینکه این کار را انجام میدادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ خویش، به من مىنگریستند."

امامت حضرت رضا )علیه السلام(:

امامت و وصایت حضرت رضا )علیه السلام( بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان و رسول اکرم )صلی الله و علیه واله( اعلام شده بود. به خصوص امام کاظم )علیه السلام( بارها در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام بعد از خویش معرفی کرده بودند که به نمونهای از آنها اشاره مینماییم.

ما شصت نفر بودیم که موسی بنجعفر به جمع ما وارد شد و دست « : یکی از یاران امام موسی کاظم )علیه السلام( میگوید فرزندش علی در دست او بود. فرمود: "آیا میدانید من کیستم؟" گفتم: "تو آقا و بزرگ ما هستی." فرمود: "نام و لقب من را بگویید." گفتم: "شما موسی بن جعفر بن محمد هستید." فرمود: "این که با من است کیست؟" گفتم: "علی بن)4(»". موسی بن جعفر." فرمود: "پس شهادت دهید او در زندگانی من وکیل من است و بعد از مرگ من وصی من میباشددر حدیث مشهوری نیز که جابر از قول نبى اکرم نقل میکند امام رضا )علیه السلام( به عنوان هشتمین امام و وصی پیامبرمعرفی شدهاند. امام صادق )علیه السلام( نیز مکرر به امام کاظم میفرمودند که "عالم آل محمد از فرزندان تو است و اووصی بعد از تو میباشد .

اوضاع سیاسی:

مدت امامت امام هشتم در حدود بیست سال بود که میتوان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد:

ده سال اول امامت آن حضرت، که همزمان بود با زمامداری هارون.

 پنج سال بعد از آن که مقارن با خلافت امین بود. -

 پنج سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خلافت مأمون و تسلط او بر قلمرو اسلامی آن روز بود. -

مدتی از روزگار زندگانی امام رضا )علیه السلام( همزمان با خلافت هارون الرشید بود. در این زمان است که مصیبت

دردناک شهادت پدر بزرگوارشان و دیگر مصیبتهای اسفبار برای علویان )سادات و نوادگان امیرالمؤمنین( واقع شدهاست. در آن زمان کوششهای فراوانی در تحریک هارون برای کشتن امام رضا )علیه السلام( میشد تا آنجا که در نهایت

 

هارون تصمیم بر قتل امام گرفت؛ اما فرصت نیافت نقشه خود را عملی کند. بعد از وفات هارون فرزندش امین به خلافترسید. در این زمان به علت مرگ هارون ضعف و تزلزل بر حکومت سایه افکنده بود و این تزلزل و غرق بودن امین در

 

فساد و تباهی باعث شده بود که او و دستگاه حکومت، از توجه به سوی امام و پیگیری امر ایشان بازمانند. از این رومیتوانیم این دوره را در زندگی امام دوران آرامش بنامیم.اما سرانجام مأمون عباسی توانست برادر خود امین را شکست داده و او را به قتل برساند و لباس قدرت را به تن نماید وتوانسته بود با سرکوب شورشیان فرمان خود را در اطراف و اکناف مملکت اسلامی جاری کند. وی حکومت ایالت عراق رابه یکی از عمال خویش واگذار کرده بود و خود در مرو اقامت گزید و فضل بن سهل را که مردی بسیار سیاستمدار بود،وزیر و مشاور خویش قرار داد. اما خطری که حکومت او را تهدید میکرد علویان بودند که بعد از قرنی تحمل شکنجه وقتل و غارت، اکنون با استفاده از فرصت دو دستگی در خلافت، هر یک به عناوین مختلف در خفا و آشکار عَلم مخالفت بامأمون را برافراشته و خواهان براندازی حکومت عباسی بودند؛ به علاوه آنان در جلب توجه افکار عمومی مسلمین به سوی خود، و کسب حمایت آنها موفق گردیده بودند و دلیل آشکار بر این مدعا این است که هر جا علویان بر ضد حکومت عباسیان قیام و شورش میکردند، انبوه مردم از هر طبقه دعوت آنان را اجابت کرده و به یاری آنها برمیخواستند و این، بر اثر ستمها و نارواییها و انواع شکنجههای دردناکی بود که مردم و بخصوص علویان از دستگاه حکومت عباسی دیده بودند. از این رو مأمون درصدد بر آمده بود تا موجبات برخورد با علویان را برطرف کند. بویژه که او تصمیم داشت تشنجات و بحرانهایی را که موجب ضعف حکومت او شده بود از میان بردارد و برای استقرار پایه های قدرت خود، محیط را امن و آرام سازد. لذا با مشورت وزیر خود فضل بن سهل تصمیم گرفت تا دست به خدعهای بزند.او تصمیم گرفت تا خلافت را به امام پیشنهاد دهد و خود از خلافت به نفع امام کنارهگیری کند، زیرا حساب میکرد نتیجه

 

از دو حال بیرون نیست، یا امام میپذیرد و یا نمیپذیرد و در هر دو حال برای خود او و خلافت عباسیان، پیروزی است.زیرا اگر بپذیرد ناگزیر، بنابر شرطی که مأمون قرار میداد ولایت عهدی آن حضرت را خواهد داشت و همینمرمشروعیت خلافت او را پس از امام نزد تمامی گروهها و فرقههای مسلمانان تضمین میکرد. بدیهی است برای مأمونآسان بود در مقام ولایتعهدی بدون این که کسی آگاه شود، امام را از میان بردارد تا حکومت به صورت شرعی و قانونی

 

به او بازگردد. در این صورت علویان با خشنودی به حکومت مینگریستند و شیعیان خلافت او را شرعی تلقی میکردند واو را به عنوان جانشین امام میپذیرفتند. از طرف دیگر چون مردم حکومت را مورد تایید امام میدانستند لذا قیامهایی کهبر ضد حکومت میشد جاذبه و مشروعیت خود را از دست میداد.

او میاندیشید اگر امام خلافت را نپذیرد ایشان را به اجبار ولیعهد خود میکند که در اینصورت بازهم خلافت و حکومت اودر میان مردم و شیعیان توجیه میگردد و دیگر اعتراضات و شورشهایی که به بهانه غصب خلافت و ستم، توسط عباسیان انجام میگرفت دلیل و توجیه خود را از دست میداد و با استقبال مردم و دوستداران امام مواجه نمیشد. از طرفی اومیتوانست امام را نزد خود ساکن کند و از نزدیک مراقب رفتار امام و پیروانش باشد و هر حرکتی از سوی امام و شیعیان ایشان را سرکوب کند. همچنین او گمان میکرد که از طرف دیگر شیعیان و پیروان امام، ایشان را به خاطر نپذیرفتن خلافت در معرض سئوال و انتقاد قرار خواهند داد و امام جایگاه خود را در میان دوستدارانش از دست میدهد.

سفر به سوی خراسان:

مأمون برای عملی کردن اهداف ذکر شده چند تن از مأموران مخصوص خود را به مدینه، خدمت حضرت رضا )علیهالسلام( فرستاد تا حضرت را به اجبار به سوی خراسان روانه کنند. همچنین دستور داد حضرتش را از راهی که کمتر با

 

شیعیان برخورد داشته باشد، بیاورند. مسیر اصلی در آن زمان راه کوفه، جبل، کرمانشاه و قم بوده است که نقاطشیعهنشین و مراکز قدرت شیعیان بود. مأمون احتمال میداد که ممکن است شیعیان با مشاهده امام در میان خود به شورو هیجان آیند و مانع حرکت ایشان شوند و بخواهند آن حضرت را در میان خود نگه دارند که در این صورت مشکلاتحکومت چند برابر میشد. لذا امام را از مسیر بصره، اهواز و فارس به سوی مرو حرکت داد.ماموران او نیز پیوسته

 

حضرت را زیر نظر داشتند و اعمال امام را به او گزارش میدادند.

حدیث سلسلة الذهب:

در طول سفر امام به مرو، هر کجا توقف میفرمودند، برکات زیادی شامل حال مردم آن منطقه میشد. از جمله هنگامیکهامام در مسیر حرکت خود وارد نیشابور شدند و در حالی که در محملی قرار داشتند از وسط شهر نیشابور عبور کردند.مردم زیادی که خبر ورود امام به نیشابور را شنیده بودند، همگی به استقبال حضرت آمدند. در این هنگام دو تن از علماو حافظان حدیث نبوی، به همراه گروههای بیشماری از طالبان علم و اهل حدیث و درایت، مهار مرکب را گرفته و عرضهداشتند: "ای امام بزرگ و ای فرزند امامان بزرگوار، تو را به حق پدران پاک و اجداد بزرگوارت سوگند میدهیم که رخسار فرخنده خویش را به ما نشان دهی و حدیثی از پدران و جد بزرگوارتان، پیامبر خدا، برای ما بیان فرمایی تایادگاری نزد ما باشد." امام دستور توقف مرکب را دادند و دیدگان مردم به مشاهده طلعت مبارک امام روشن گردید.مردم از مشاهده جمال حضرت بسیار شاد شدند به طوری که بعضی از شدت شوق میگریستند و آنهایی که نزدیک

 

ایشان بودند، بر مرکب امام بوسه میزدند. ولوله عظیمی در شهر طنین افکنده بود به طوری که بزرگان شهر با صدایبلند از مردم میخواستند که سکوت نمایند تا حدیثی از آن حضرت بشنوند. تا اینکه پس از مدتی مردم ساکت شدند و

 

حضرت حدیث ذیل را کلمه به کلمه از قول پدر گرامیشان و از قول اجداد طاهرینشان به نقل از رسول خدا و به نقل ازجبرائیل از سوی حضرت حق سبحانه و تعالی املاء فرمودند: "کلمه لاالهالاالله حصار من است پس هر کس آن را بگویدداخل حصار من شده و کسی که داخل حصار من گردد ایمن از عذاب من خواهد بود." سپس امام فرمودند: "اما اینشروطی دارد و من، خود، از جمله آن شروط هستم."

این حدیث بیانگر این است که از شروط اقرار به کلمه لاالهالاالله که مقوم اصل توحید در دین میباشد، اقرار به امامت آنحضرت و اطاعت و پذیرش گفتار و رفتار امام میباشد که از جانب خداوند تعالی تعیین شده است. در حقیقت امام شرط

 

رهایی از عذاب الهی را توحید و شرط توحید را قبول ولایت و امامت میدانند.

 

گروه پرورشی سرپرستی مدارس ترکیه ،روسیه وآسیای میانه
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/۱٩
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

باسمه تعالی

بی تردید کاوش درسرچشمه های نور اهل بیت علیهم السلام به ویژه پرداختن به ابعاد زندگی ثامن الحجج حضرت امام رضا (ع) وتلاش در جهت معرفی این سرچشمه فیض و معرفت به جامعه بشری موهبتی است برای اراتمندان ایشان که همواره به آن مباهات می کنند. به همین منظور مرکز امور بین الملل ومدارس خارج از کشور شیوه نامه اجرایی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) سال93 رابه مدارس ارسال نموده است از علاقمندان به شرکت در این جشنواره معنوی(ویژه دانش آموزان ، اولیاء وهمکاران فرهیخته)دعوت به عمل می آید.

  زمانبندی جشنواره 
:: برچسب‌ها:

:: ادامه مطلب
نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/۱٩
ثبت نام سال تحصیلی 94-93

مدارک لازم جهت ثبت نام دانش آموزان درکلیه پایه ها

اولیای محترم می توانند در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 با در دست داشتن مدارک اعلام شده، جهت ثبت نام فرزند خود به مجتمع آموزشی حضرت ولی عصر(عج)باکو مراجعه فرمایند.

*** مدارک لازم :

1-     اصل گذرنامه یا شناسنامه ، کارت اقامت معتبر

2-     6قطعه عکس رنگی 4*3 جدید با زمینه سفید

3-     تکمیل فرمهای انضباطی

4-      سی دی اطلاعات-دانش آموزان انتقالی

 

-دانش آموزان متوسطه علاوه بر مدارک فوق باید گواهینامه پایان دوره راهنمایی وفرم توصیه نامه راهنمایی و نمون برگ هدایت تحصیلی را نیز به همراه داشته باشند .

قابل توجه :مدارک تحصیلی قبلی دانش آموزان انتقالی به این مجتمع،پس از الصاق تمبر در آموزشگاه وتایید توسط مدرسه، باید به تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل نیز رسانده شود.

-در ماه های تیر و مرداد، مجتمع آموزشی فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه دایر خواهد بود.

- شهریه دوره ابتدایی 600دلار-دوره راهنمایی 750دلار ومتوسطه950دلار میباشد.

-حضور  اولیاء محترم  بهمراه دانش آموز الزامی  می باشد.

-شهریه به دو صورت الف) پرداخت کامل

 ب) پرداخت اقساطی ( 50 درصد نقد و 50 درصد به صورت اقساط مساوی طی ماه های مهر، آبان و آذر 1393) قابل پرداخت است

-لباس فرم همانند سال گذشته نیز تهیه گردد.
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/۱٧
بهار قرآن
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/۸
اعلام نتایج نهایی

 دانش آموزان گرامی و اولیای محترم  سال سوم و چهارم متوسطه

به اطلاع میرساند نتایج نمرات کتبی دروس نهایی و کارنامه اولیه (ریز نمرات نهایی)آماده دریافت می باشد.خواهشمند است جهت دریافت فردا به مجتمع مراجعه نمایید مهلت اعتراض فقط تا فردا دوشنبه 9/4/93 میباشد در صورت عدم حضور جهت تکمیل فرم اعتراض مسولیت آن متوجه مدرسه نمی باشد.

ضمنا در ایام تابستان فقط  روزهای دوشنبه و چهارشنبه مجتمع جهت ثبت نام و دریافت کارنامه دایر می باشد.

 
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/۸
کنکور سراسری93

به اطلاع کلیه دواطلبان محترم می رساند آزمون کنکور سراسری سال 1393 

در مجتمع آموزشی سفارت جمهوری اسلامی ایران واقع در باکو - منطقه 

ختایی- روبه روی مرکز تجاری آمای نوبل 14 در تاریخ های 6و7 تیرماه برگزار می گردد

برای نمایش برگ راهنمای کارت ورود به آزمون سراسری 93 کلیک کنید. 

جهت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 93 کلیک کنید.

تاریخ وزمان برگزاری آزمون سراسری سال 93 در حوزه های امتحانی خارج از کشور

روز و تاریخ برگزاری آزمون

جلسه صبح

جلسه بعداز ظهر

 

 

 

جمعه

6/4/93

آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 

 

آزمون اختصاصی

گروه آزمایشی زبانهای خارجی

آزمون عمومی و اختصاصی گروه

آزمایشی علوم تجربی

آزمون عمومی گروه های آزمایشی

علوم انسانی و زبانهای خارجی

 شنبه

7/4/93

آزمون اختصاصی

گروه آزمایشی علوم انسانی

 

---

تذکر مهم:بهمراه داشتن کارت شرکت در آزمون  و کارت شناسایی عکس دار(کارت ملی-شناسنامه یاپاسپورت ) الزامی می باشد

عکس صفحه جستجو جهت دریافت کارت شرکت در آزمون  

(جهت دریافت کارت از لینک بالا استفاده نمایید.)
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٤/٢
دریافت کارنامه

** قابل توجه اولیای محترم ** 

کارنامه امتحانات پایانی کلیه دانش آموزان به جز سوم

متوسطه و پیش دانشگاهی روز سه شنبه  93/3/27

آماده می باشد لذا از اولیای محترم در خواست می  شود در

ساعت اداری مجتمع ،جهت دریافت کارنامه فرزندانشان مراجعه نمایند.

 
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/۳/٢۳